Regulamin Konkursu

WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy regulamin konkursu „BagMe x Lato 2021” („Regulamin”) określa warunki

i zasady uczestniczenia w Konkursie „BagMe x Lato 2021” („Konkurs”).

Organizatorem Konkursu jest Aleksandra Żebrowska prowadząca działalność

gospodarczą pod nazwą BagMe by Smola Aleksandra Żebrowska, wpisaną do

rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Junaków 28,

04-860 Warszawa, NIP: 5222873820, REGON: 146536730. (Organizator”).

1. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie

dostępna w linku podanym w treści konkursu, co umożliwi

użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w

normalnym toku czynności.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym

Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu

na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z

faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go

akceptuje, wyraził zgodę, iż w razie wygranej nick instagramowy oraz

treść pracy konkursowej zostaną ogłoszone na stronie wskazanej w

1.3 powyżej, j.

3. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe poprzez serwis Instagram.

CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 8 lipca 2021 roku do 12 lipca 2021 roku do

godziny 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Instagram w

komentarzu pod postem konkursowym dnia 15 lipca 2021 roku.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.2. Uczestnikiem Konkursu może być każda

pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93

ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby

wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad

przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z

Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w

przygotowanie Konkursu.

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2

powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,

małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku

przysposobienia.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs odbywa się w serwisie społecznościowym Instagram.

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest odpowiedź na pytanie: „Który

model z najnowszej kolekcji najbardziej Ci się podoba i dlaczego”.

Odpowiedź uzasadnij w maksymalnie 3 zdaniach oraz zachęcenie

wybranej osoby do wzięcia udziału w konkursie poprzez oznaczenie

jej w komentarzu konkursowym.

3. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1 staje się

uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

4. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji

warunków o których mowa w 1.4 staje się uczestnikiem Konkursu

(„Uczestnik”).

5. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe,

naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne,

niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające

powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność

osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych

a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań

stawianych przez warunki konkursu zostaną usunięte przez

moderatorów.

6. Nagrody otrzyma łącznie 1 osoba wyłoniona przez Organizatora.

7. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma na profilu Instagram w

komentarzu pod postem konkursowym.

8. Jeden Uczestnik może wielokrotnie brać udział w konkursie, ale

może wygrać tylko jedną Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu

9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do

Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1,

spełniające warunki Regulaminu.

10. Wpływ zadania konkursowego rejestrowany jest przez serwis

Instagram. Data i godzina wpływu pracy konkursowej zostanie

ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez serwis

Instagram.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez

uczestników Konkursu jest Aleksandra Żebrowska prowadząca

działalność gospodarczą pod nazwą BagMe by smola Aleksandra

Żebrowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Junaków 28, 04-860

Warszawa, NIP: 5222873820, REGON: 146536730. (Organizator”)

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach

niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz

nie będą przetwarzane do innych celów.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest

dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają

prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania

usunięcia.

4. Imię i nazwisko (nick) Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na

Instagram zostanie zamieszczone na stronie Instagram

Organizatorów, w komentarzu pod postem konkursowym, na co

uczestnik wyraża zgodę przystępując do konkursu.

5. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest

jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu

opisanych w Regulaminie.

6. Akceptując Regulamin uczestnik konkursu wyraża zgodę na

opublikowanie przysłanego zgłoszenia na Instagramie

Organizatorów, Uczestnik zamieszczający zgłoszenie publikuje je na

własne ryzyko i we własnym imieniu, i ponosi odpowiedzialność za

ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika

wpis w komentarzu miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.),

to znaczy będą przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze,

Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej,

niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez

umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 1.3

powyżej - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu

magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną,

drukarską, komputerową;

2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

3. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz

bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity

(sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez

inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach

platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

4. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych

(np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;

5. w zakresie rozpowszechniania oraz modyfikacji utworu w sposób

inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet,

intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i

komputerowych;

wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach

audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej,

telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;

NAGRODY

1. W konkursie przyznana zostaną 2 nagrody:

nagroda 1: wybrana torebka z kolekcji Lato 2021 BagMe By Smola

nagroda 2: oraz wybrana torebka ze stałego asortymentu dla osoby oznaczonej w

komentarzu konkursowym przez zwycięzcę konkursu

WYDAWANIE NAGRÓD

1. O szczegółach odbioru nagrody, uczestnicy zostaną powiadomieni

mailowo.

2. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora

do podania Organizatorowi aktualnego adresu e-mail.

3. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu, które

spowoduje brak możliwości realizacji Nagrody i spowoduje utratę

prawa Uczestnika do Nagrody.

4. Oprócz sytuacji opisanej w 7.2 powyżej laureaci tracą prawo do

nagrody i staje się ona własnością Organizatora w następujących

sytuacjach:

5. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez

laureata,

6. w przypadku nieotrzymania przez Organizatora adresu wysyłki do

realizacji nagrody w ciągu 7 dni od daty powiadomienia tj. wysłania

informacji na podany adres e- mail o wygranej

7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji

związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu

do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla

pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww.

terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać

wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres

Organizatora z dopiskiem „Reklamacja do Konkursu: „Konkurs

BagMe x Lato 2021”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,

PESEL, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej

uzasadnieniem oraz podpis.

8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni

roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik

zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres

podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data

stempla pocztowego).

9. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

9. INNE POSTANOWIENIA

16. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany,

wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Instagram. Instagram

jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware

Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje

podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi

Organizatorowi, a nie portalowi Instagram. Informacje te będą wykorzystane

wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

17. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

18.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu

wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania

przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo

nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym

Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Organizator

zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu,

podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie

zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do

właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego

funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając

zapytanie w wiadomości prywatnej na stronach facebookowych oraz

przez platformę Instagram Organizatorów. Niniejszy Konkurs nie jest

grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach

hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez

Uczestników jest „Aleksandra Żebrowska prowadząca działalność

gospodarczą pod nazwą BagMe by smola Aleksandra Żebrowska,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod

adresem ul. Junaków 28, 04-860 Warszawa, NIP: 5222873820,

REGON: 146536730 („Organizator”). Dane osobowe Uczestników

będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia

Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych

celów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”).

2. Poza celami wskazanymi w ust. 5.2 (cele pierwszorzędne),

Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestników w innych

prawnie dopuszczalnych celach (cele drugorzędne), gdy cele

pierwszorzędne i drugorzędne są ze sobą ściśle powiązane. W

ramach takiego przetwarzania Organizator działając na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych

osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a)

postępowania wyjaśniające związane z rozpatrzeniem wniesionych

reklamacji lub (b) przeniesienia danych osobowych Uczestników do

archiwalnej bazy danych.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania

Konkursu, a po tym czasie przez okres 14 dni.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora

każdemu Uczestnikowi przysługuje:

a)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e)prawo do przenoszenia danych.

1. Organem nadzorczym wobec Organizatora w zakresie przetwarzania

danych osobowych Uczestników jest

2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik posiada

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale

niezbędne do otrzymania nagrody.

4. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest

jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu

opisanych w Regulaminie.

5. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie

przysłanego zgłoszenia na stronie Uczestnik zamieszczający

zgłoszenie publikuje je na własne ryzyko i we własnym imieniu, i

ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób

trzecich wynikające z zamieszczenia zgłoszenia w konkursie w

szczególności praw autorskich.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl